• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Lịch sử hiệu lực: Luật 21/2000/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/06/2000 Văn bản được ban hành 21/2000/QH10
01/01/2001 Văn bản có hiệu lực 21/2000/QH10
01/01/2006 Bị bãi bỏ 1 phần 45/2005/QH11
01/01/2014 Văn bản hết hiệu lực 21/2000/QH10
01/01/2014 Bị thay thế 29/2013/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.