Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân

được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 _________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004,

Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT/BNN/BTC ngày 03/9/2003 của liên bộ Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 388/TTr-NLN ngày 02/6/2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp đối với sản phẩm khai thác chính trong khung tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, các ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Cục trưởng Cục thuế; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp; Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường