Sign In

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 32/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của UBTVQH ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13, ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Văn bản hướng dẫn “Vận dụng định mức chi tiêu tài chính” số 452/BCTĐB-CTĐB ngày 02.12.2012 của Ban Công tác đaị biểu thuộc UBTV Quốc hội và văn bản số 16561/BTC-HCSN ngày 27.11.2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 08 /TTr-TT.HĐND, ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành “Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào cai” và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn “Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai”.

(có bản Quy định kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; thay thế Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIV (nhiệm kỳ 2011-2016) “Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai”

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường