• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2011
Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010
Số ký hiệu 212/2004/QĐ-TTg Ngày ban hành 16/12/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/01/2005
Nguồn thu thập Công báo số 20, năm 2004; Ngày đăng công báo 20/12/2004
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Đã hết thời gian thực hiện Chương trình (Theo Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013) Ngày hết hiệu lực 01/01/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.