• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/10/2010
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 15/2007/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong "Quy định về bến xe ô tô khách"

ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 06 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số Điều, Khoản trong "Quy định về bến xe ô tô khách" ban hành kèm theo Quyết định 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

1. Khoản 2 Điều 15 được bổ sung sửa đổi như sau:

"2. Thực hiện hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh, khai thác bến xe. Trực tiếp bán vé cho xe của doanh nghiệp có hoạt động vận tải khách tại bến xe hoặc uỷ thác cho đơn vị kinh doanh, khai thác bến xe bán vé cho khách đi xe của doanh nghiệp mình".

2. Khoản 3 Điều 17 được bổ sung sửa đổi như sau:

"Đơn vị khai thác bến xe được thu các khoản dịch vụ tại bến theo quy định của pháp luật. Giá các loại dịch vụ trong bến xe do doanh nghiệp tự xây dựng, phù hợp với chi phí sản xuất của doanh nghiệp, đúng chất lượng dịch vụ và báo cáo Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) sở tại để theo dõi. Giá thu các khoản dịch vụ, thuê địa điểm bán vé theo thoả thuận giữa doanh nghiệp bến xe với doanh nghiệp vận tải và là một trong các nội dung bắt buộc của hợp đồng kinh tế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hồ Nghĩa Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.