• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 14/07/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 09/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Lào Cai,  ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa

_______________________________

1/01/clip_image001.gif" width="172" />HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ tài chính;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 04/7/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, cụ thể như sau:

1. Tên phí: Phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa.

2. Các điểm, tuyến du lịch: Các điểm danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Sa Pa và Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc các tuyến du lịch được phép khai thác, gồm:

a. Điểm tham quan Thác Bạc.

b. Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa.

c. Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa.

d. Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Thanh Phú - Nậm Sài - Nậm Cang - Sa Pa.

đ. Tuyến Trạm Tôn- Suối vàng - Thác tình yêu - Trạm Tôn.

e. Tuyến Trạm Tôn - Rừng già - Trạm Tôn.

g. Tuyến leo núi PanSiPan;.

3. Đối tượng áp dụng

a. Khách du lịch tham quan các điểm danh lam thắng cảnh theo tuyến và các điểm du lịch quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này phải nộp phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết này.

b. Không thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa đối với trẻ em từ đủ 6 tuổi trở xuống.

c. Người dưới 16 tuổi không được tham gia tuyến du lịch quy định tại điểm e, điểm g, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

4. Mức thu     

Số TT

Tên tuyến, điểm du lịch

Đơn vị tính

Mức thu

(Theo độ tuổi)

Từ 16 tuổi trở lên

Từ 7 đến dưới 16 tuổi

1

Điểm tham quan Thác Bạc

đồng/người/lần

10.000

5.000

2

Tuyến Sa Pa - Sín Chải - Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

20.000

10.000

3

Tuyến Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

20.000

10.000

4

Tuyến Sa Pa - Lao Chải - Tả Van - Thanh Phú - Nậm Sài -Nậm Cang- Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

40.000

10.000

5

Tuyến Trạm Tôn - Suối vàng - Thác tình yêu - Trạm Tôn

đồng/người/lần/ tuyến

30.000

15.000

6

Tuyến Trạm Tôn- Rừng già -Trạm Tôn

đồng/người/lần/ tuyến

20.000

 

7

Tuyến leo núi FanSiPan, gồm 5 điểm tham quan: Rừng chè cổ thụ ở độ cao 2000 m; Quần thể chim thú ở độ cao 2.200m; Rừng Trúc lùn ở độ cao 3.000 m; Quần thể Vân sam ở độ cao 3.100 m; chinh phục đỉnh PanSiPan.

đồng/người/lần/ tuyến

100.000

 

5. Về việc quản lý, sử dụng:

a. Đơn vị thu phí:

- UBND huyện Sa Pa chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

- Vườn Quốc gia Hoàng Liên chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm đ, điểm e và điểm g, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

b. Quản lý sử dụng:

- Đơn vị thu phí được trích 20% số tiền thu được để trang trải chi phí thu.

- Đơn vị thu phí chịu trách nhiệm nộp 80% số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước và được sử dụng để tái đầu tư lại cho phát triển du lịch trên địa bàn.

- Việc thanh quyết toán nguồn thu phí thực hiện theo quy định hiện hành vê quản lý tài chính.

- Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2012.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 11/7/2012; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 26/2010/NQ-HDND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII về việc điều chỉnh phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa.

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.