• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI 

Số: 15/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai,  ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về điều chỉnh mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; quy định mức hỗ trợ cho một số chức danh ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND ngày 04/7/2012 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biếu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã) từ nhóm III lên nhóm II, được hưởng mức phụ cấp từ 0,6 lên 0,8/mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

2. Nhất trí các chức danh đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ gồm: Bí thư Chi đoàn Thanh niên; Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ; Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân; Chi Hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh. Mức hỗ trợ cho mỗi chức danh bằng 0,2/mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

3. Nhất trí hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố; các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc các thôn, tổ dân phố:

a. Các thôn thuộc 143 xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; các thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn Tằng Loỏng, Phong Hải (huyện Bảo Thắng), thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương): Mức hỗ trợ là 3.000.000 đ/thôn (TDP)/năm. Các thôn, tổ dân phố thuộc 12 phường, 06 thị trấn huyện lỵ còn lại: Mức hỗ trợ là 2.000.000 đ/thôn(tổ)/năm.

b. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các thôn thuộc 143 xã đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các thôn, tổ dân phố thuộc các thị trấn: Mức hỗ trợ là 500.000 đ/tổ chức/năm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 11/7/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ quy định tại điểm c, mục 3, Điều 1 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.