• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 56/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v thu Phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thu Phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. Đối tượng nộp phí và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng nộp phí

a. Khách du lịch tham quan các điểm danh lam, thắng cảnh theo tuyến và các điểm danh lam, thắng cảnh đơn lẻ quy định tại khoản 2 Điều này;

b. Trẻ em dưới 16 tuổi không được tham gia tuyến du lịch quy định tại điểm g (Trạm Tôn – Rừng già – Trạm Tôn) và điểm h (Tuyến leo núi FanSiPan), khoản 2 Mục I điều này.

2. Phạm vi áp dụng: Các điểm danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện SaPa và Vườn Quốc gia Hoàng liên thuộc các tuyến du lịch được phép khai thác theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, gồm:

a. Điểm tham quan Thác Bạc;

b. Tuyến Sa Pa – Sín Chải – Sa Pa;

c. Tuyến Sa Pa – Tả Phìn – Sa Pa;

d. Tuyến Sa Pa – Lao Chải – Tả Van – Bản Hồ - Thanh Phú – Nậm Sài – Nậm Cang – Sa Pa;

đ. Tuyến Sa Pa – Sa Pả - Hầu Thào – Sử Pán – Tả Van – Sa Pa;

e. Tuyến Trạm Tôn – Suối vàng – Thác Tình yêu – Trạm Tôn;

g. Tuyến Trạm Tôn – Rừng già – Trạm Tôn;

h. Tuyến leo núi FanSiPan.

II. Miễn, giảm phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa

1. Các đối tượng được miễn phí tham quan danh lam, thắng cảnh:

Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

2. Các đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan danh lam, thắng cảnh:

a. Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa.

Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cứ trú;

b. Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

c. Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên;

* Đối với người thuộc diện hưởng cả hai hoặc ba trường hợp ưu đãi trên thì chỉ giảm 50% mức phí theo quy định.

III. Mức thu phí

Số TT

Tên tuyến, điểm du lịch

Đơn vị tính

Mức thu

Từ 16 tuổi trở lên (người lớn)

Từ 7 đến dưới 16 tuổi (trẻ em)

1

Điểm tham quan Thác Bạc

đồng/người/lần

15.000

5.000

2

Tuyến Sa Pa – Sín Chải – Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

30.000

10.000

3

Tuyến Sa Pa – Tả Phìn – Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

30.000

10.000

4

Tuyến Sa Pa – Lao Chải – Tả Van – Bản Hồ - Thanh Phú – Nậm Sài – Nậm Cang – Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

50.000

10.000

5

Tuyến Sa Pa – Sa Pả - Hầu Thào – Sử Pán – Tả Van – Sa Pa

đồng/người/lần/tuyến

50.000

10.000

6

Tuyến Trạm Tôn – Suối Vàng – Thác Tình yêu – Trạm Tôn

đồng/người/lần/tuyến

45.000

15.000

7

Tuyến Trạm Tôn – Rừng Già – Trạm Tôn

đồng/người/lần/tuyến

30.000

 

8

Tuyến leo núi FanSiPan gồm 5 điểm tham quan: Rừng chè cổ thụ ở độ cao 2000m, Quần thể chim thú ở độ cao 2.200m, Rừng trúc lùn ở độ cao 3.000m, Quần thể Vân Sam ở độ cao 3.100m, chinh phục đỉnh FanSiPan

đồng/người/lần/tuyến

150.000

IV. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được

1. Đơn vị thu phí

a. UBND huyện Sa Pa chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đố với các tuyến du lịch quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 và điểm 5 Mục III;

b. Vườn Quốc gia Hoàng Liên chịu trách nhiệm tổ chức thu phí đối với các tuyến du lịch quy định tại điểm 6, điểm 7 và điểm 8, Mục III.

2. Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: Cơ quan, đơn vị tổ chức thu được để lại 20% trên tổng số tiền phí thực thu được, nộp 80% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

3. Quản lý, sử dụng:

a. Nguồn thu phí được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

b. Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ; chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở  Văn hóa, TT&DL, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham quan dnah lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Văn Hưởng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.