• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2000
BỘ TƯ PHÁP
Số: 615/2000/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài sản nhà nước thuộc Bộ Tư pháp

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 06 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

Để tăng cường công tác quản lý tài sản Nhà nước tài các Toà án Nhân dân địa phương, cơ quan Thi hành án dân sự và tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, bảo đảm việc thống nhất quản lý, sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, có hiệu quả và tiết kiệm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho các Tòa án nhân dân địa phương, cơ quan Thi hành án dân sự và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy đinh trước đây của Bộ Tư pháp trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Tòa án địa phương, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Chánh án Tòa án nhân dân địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Lộc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.