• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2009
BỘ NỘI VỤ
Số: 528/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 đến năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ gồm các thành viên sau:

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng ;

2. Thứ trưởng phụ trách công tác pháp chế - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Uỷ viên thường trực;

4. Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương – Uỷ viên;

5. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ – Uỷ viên;

6. Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ – Uỷ viên ;

7. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Uỷ viên;

8. Chánh Văn phòng Bộ – Uỷ viên;

9. Chánh Thanh tra Bộ – Uỷ viên;

10. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Uỷ viên;

11. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế – Uỷ viên;

12. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức – Uỷ viên;

13. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính – Uỷ viên;

14. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Uỷ viên;

15. Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương – Uỷ viên ;

16. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Uỷ viên;

17. Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước – Uỷ viên;

18. Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Uỷ viên.

19. Giám đốc Trung Tâm thông tin – Uỷ viên;

20. Tổng biên tập Tạp Chí Tổ chức Nhà nước – Uỷ viên;

21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội – Uỷ viên.

Giao Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ.

1. Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Nội vụ.

2. Giúp Bộ trưởng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

3. Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Sở Nội vụ.

5. Báo cáo Bộ trưởng theo định kỳ 06 tháng một lần các hoạt động của Hội đồng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo, dục pháp luật của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Điều 4. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và được huy động các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên của Hội đồng quy định tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.