Sign In
BỘ TƯ PHÁP-BỘ CÔNG AN-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Number: 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
Ha Noi ,day 07 month 06 year 2006

JOINT CIRCULAR

Guiding the formulation, management and exploitation of legal bookcases at agencies, units, enterprises and schools

This Circular takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.”- (Summary)

Bộ Tư pháp

Bộ Công an

Thứ trưởng

(Signed)

(Signed)

  

Le Thi Thu Ba

Dang Van Hieu

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Quốc phòng

Thứ trưởng

Thứ trưởng

(Signed)

(Signed)

  

Nguyen Van Vong

Nguyen Van Duoc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phó Chủ tịch

(Signed)

(Signed)

  

Dam Huu Dac

Nguyen Hoa Binh