• Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

  03/09/2020

  15/09/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

  25/08/2020

  10/09/2020

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 1208/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  24/08/2020

  03/09/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  21/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  20/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  07/08/2020

  17/08/2020

 • Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.