• Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

  Quy định phân công thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/09/2021

  26/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 25/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/09/2021

  26/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định chế độ thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp về xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  10/09/2021

  24/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  01/09/2021

  11/09/2021

 • Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

  Quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

  25/08/2021

  05/09/2021

 • Quyết định 20/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  20/08/2021

  01/09/2021

 • Quyết định 21/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  20/08/2021

  31/08/2021

 • Quyết định 19/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/08/2021

  28/08/2021

 • Quyết định 18/2021/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16/08/2021

  26/08/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.