• Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  11/12/2014

  01/01/2015

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/10/2014

  25/10/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  11/07/2014

  21/07/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

  Về Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  11/07/2014

  21/07/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ tỉnh Cao Bằng

  11/07/2014

  ...

 • Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND

  Về một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2015-2020

  11/07/2014

  21/07/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND

  Về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2014-2016

  11/07/2014

  21/07/2014

 • Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND

  Về mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  11/07/2014

  21/07/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND

  Về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  13/12/2013

  23/12/2013

 • Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

  Về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014

  12/12/2013

  22/12/2013

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.