• Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015

  12/12/2013

  22/12/2013

 • Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND

  Về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/12/2013

  12/12/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

  Về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014

  12/12/2013

  22/12/2013

 • Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND

  Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/12/2013

  01/01/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã

  12/07/2013

  22/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND

  Về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/07/2013

  22/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài

  12/07/2013

  22/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND

  Quy định một số định mức chi hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng

  12/07/2013

  22/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/07/2013

  22/07/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND

  Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng

  13/12/2012

  23/12/2012

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.