• Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

  10/06/2021

  20/06/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  02/06/2021

  15/06/2021

 • Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/05/2021

  22/05/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  05/05/2021

  15/05/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15/04/2021

  25/04/2021

 • Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  09/04/2021

  20/04/2021

 • Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

  05/03/2021

  15/03/2021

 • Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/02/2021

  28/02/2021

 • Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  04/02/2021

  17/02/2021

 • Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

  04/02/2021

  15/02/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.