• Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

  03/09/2020

  15/09/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

  25/08/2020

  10/09/2020

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 1208/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  24/08/2020

  03/09/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  21/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  20/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  07/08/2020

  17/08/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  08/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về diện tích tối thiếu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

  16/06/2020

  26/06/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.