• Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND

  Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  18/11/2020

  28/11/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 24/2020NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức ngân sách Nhà nước đảm bảo, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  01/01/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 5) và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  17/07/2020

  27/07/2020

 • Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND

  Về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 45/2019/QĐ-UBND

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

  11/12/2019

  21/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.