Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội tại Tờ trình số 897/ TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thư­ơng binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, thủ trư­ởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Lô Ích Giang

 

QUY ĐỊNH

Phân cấp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2283 /2009/QĐ-UBND

ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

___________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Công trình ghi công liệt sỹ được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương, nhằm mục đích lưu giữ hài cốt, lưu giữ thông tin cơ bản về các liệt sĩ, ghi công các liệt sỹ. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm:

- Nhà bia ghi tên liệt sĩ ở xã, phường, thị trấn;

- Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ;

- Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thị xã.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương, các tổ chức cá nhân tham gia tìm kiếm, phát hiện và cung cấp thông tin về mộ, hài cốt liệt sĩ.

Điều 4. Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn ngân sách Nhà nước các cấp và huy động từ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" do sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm quản lý các Nghĩa trang liệt sĩ và trực tiếp thực hiện việc nâng cấp, tu sửa Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại các xã, phường, thị trấn. Tổ chức các Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ vào các ngày lễ, tết.

Điều 6. Đối với các Nhà bia ghi tên liệt sĩ ở xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý và tổ chức các Lễ viếng vào các ngày lễ, tết.

Điều 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Người Trung quốc và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh; trực tiếp đầu tư xây dựng các Nhà bia ghi tên liệt sĩ và nâng cấp, tu sửa các Nghĩa trang liệt sĩ của toàn tỉnh.

Điều 8. Các gia đình chịu trách nhiệm bảo quản mộ liệt sĩ do gia đình quản lý (số mộ không đưa vào Nghĩa trang liệt sĩ).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, CÁC NGÀNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN

CÁC CẤP TRONG QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 9. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

Thường xuyên chăm sóc, tu bổ, làm sạch đẹp nghĩa trang, mộ liệt sĩ người Trung Quốc, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ việc tổ chức trọng thể các Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của Cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân vào các dịp lễ, tết, các ngày truyền thống lịch sử của đất nước và địa phương.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị có trách nhiệm

- Xây dựng nội quy quản lý Nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, lập sơ đồ vị trí mộ, hồ sơ từng phần mộ, lập danh sách mộ 02 bản (bao gồm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ và mộ do gia đình quản lý), 01 bản được lưu giữ tại nhà quản trang (hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) và 01 bản gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

Những mộ liệt sĩ đã di chuyển hài cốt liệt sĩ thì phải sửa chữa lại vỏ mộ, trong danh sách quản lý mộ phải ghi rõ: hài cốt liệt sĩ đã di chuyển về quê quán. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi bàn giao hài cốt phải lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ đồng thời gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01 bản để lưu giữ.

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ việc tổ chức trọng thể các Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ của Cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân vào các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm các ngày truyền thống lịch sử của đất nước và địa phương.

- Thường xuyên chăm sóc, tu bổ, làm sạch đẹp nghĩa trang, mộ, các công trình ghi công liệt sĩ và tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân của liệt sĩ trong việc thăm viếng, tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Điều 10. Trùng tu, tôn tạo và nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ

1. Hàng năm, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, đưa vào kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ra Nghị quyết để Uỷ ban nhân dân cùng cấp Quyết định đầu tư.

2. Cơ quan Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm cân đối và bố trí kinh phí theo kế hoạch hàng năm để thực hiện trùng tu, tôn tạo và nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ.

3. Cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp phát, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện kinh phí trùng tu, tôn tạo và nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ.

4. Đối với những hạng mục công trình mà ngân sách địa phương gặp khó khăn, không có khả năng cân đối, cần đề nghị nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ phải gửi kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối và hỗ trợ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Ngân sách Trung ương đảm bảo chi các nội dung sau:

1. Chi đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu, khu căn cứ địa cách mạng được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2. Chi hỗ trợ địa phương xây dựng, cải tạo nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, huyện cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng/công trình xây dựng mới và 02 tỷ đồng/ công trình cải tạo, nâng cấp thuộc cấp tỉnh; 02 tỷ đồng/công trình xây dựng mới và 01 tỷ đồng/công trình cải tạo, nâng cấp thuộc cấp huyện.

3. Chi hỗ trợ các địa phương xây dựng bia ghi tên liệt sĩ ở các xã biên giới, căn cứ địa cách mạng. Mức hỗ trợ tối đa 70% tổng số vốn công trình nhưng không quá 100 triệu đồng/công trình bia ghi tên liệt sĩ cấp xã.

4. Hàng năm, trên cơ sở dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền thông báo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập phương án phân bổ cụ thể, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thông báo cho các cơ quan đơn vị thực hiện.

Điều 12. Ngân sách địa phương chi các nội dung sau

1. Ngân sách tỉnh đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo phần vốn còn lại của các công trình ghi công liệt sĩ được ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ.

2. Ngân sách huyện, thị chi cho việc tổ chức Lễ bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sĩ và các chi phí quản lý, giữ gìn, chăm sóc, trông coi các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Mức chi cụ thể do Uỷ ban nhân dân huyện, thị căn cứ vào cấp tổ chức để bố trí ngân sách.

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn chi cho việc quản lý, giữ gìn, chăm sóc tu bổ thường xuyên các Nhà bia ghi tên liệt sĩ, mộ liệt sĩ do gia đình quản lý.

Điều 13. Đối với Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc được bố trí 02 hợp đồng để trông coi bảo vệ, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh.

Điều 14. Uỷ ban nhân dân huyện, thị giao trách nhiệm cho Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý các Nghĩa trang liệt sĩ tại các huyện, thị; đề xuất xây dựng kế hoạch nâng cấp trùng tu, tôn tạo; bố trí 01 hợp đồng để trông coi bảo vệ, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh và phục vụ các tổ chức, cá nhân đến thăm viếng.

Điều 15. Đối với các Nhà bia ghi tên liệt sĩ và mộ liệt sĩ chôn cất tại gia đình Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao trách nhiệm cho cán bộ làm công tác văn hoá - xã hội trực tiếp theo dõi quản lý và đề xuất các giải pháp nâng cấp, trùng tu, tôn tạo.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với công tác mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và phối hợp với các tổ chức, cá nhân vận động, huy động mọi nguồn lực tham gia tu bổ, chăm sóc, bảo tồn các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc báo cáo về cơ quan đầu mối chủ trì (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lô Ích Quang