• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/02/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2019
UBND TỈNH CAO BẰNG
Số: 04/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 29 tháng 1 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

___________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CPngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu Công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu Công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLB-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1115/QD-TC-UB ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng; Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Sở Nội Vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Xuân Ánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.