• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 27/05/1999
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 02/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 15 tháng 2 năm 1993

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc triển khai thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và Luật phổ cập giáo dục tiểu học

____________________________

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 8 ngày 12 tháng 8 năm 1991đã thông qua Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và luật phổ cập giáo dục tiểu học.

Để thực hiện tốt hai luật trên cũng như các Nghị định kèm theo của HĐBT,  để nâng cao trách nhiệm của gia đình, cơ quan, nhà nước, nhà trường, tổ chức xã hội cà công dân trong việc bảo vệ, chăm sóc vag giáo dục trẻ em...UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đoàn thể và nhan dân trước hết là các bậc cha mẹ, người đỡ đầu và trẻ em đến 16 tuổi, nhà trường, lớp tiểu học.... quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, nhà nước ta về các quyền và bổn phận của trẻ em, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền các vấn đề sau:

- Đối tượng phạm vi điều chỉnh của luật.

- Trách nhiệm của gia đình, nhà nước, xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và những quy định chung của quản lý nhà nước về phổ cập giáo dục tiểu học.

- Những hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật thông qua đó để giáo dục ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình.

2. Việc tuyên truyền giáo dục 2 luật trên phải được tổ chức tiến hành thường xuyên, liên tục, chú trọng về chất lượng để tạo nên sự thống nhất, về nhận thức và hành động trong việc chấp hành pháp luật nhà nước.

3. Cần có biện pháp và hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng để các cơ quan, nhà nước, nhà trường, tổ chức xã hội, gia đình hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là làm cho trẻ em hiểu rõ được các quyền cơ bản và bổn phận của mình đối với bản thân, đất nước.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Ủy ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tư pháp lập kế hoạch tuyên truyền phổ biến nội dung của 2 luật (bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, luật phổ cập giáo dục tiểu học) và các văn bản kèm theo cho các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND các huyện, thị xã trong tỉnh.

Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các ngành y tế, văn hóa, tài chính, bảo hiểm, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tỉnh...Tuyên truyền phần trách nhiệm và xử lý khi có vi phạm.

b) Các cơ quan chức năng trên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng: (báo, đài...) tuyên truyền giới thiệu sâu rộng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân...về các quy định của 2 luật, nghị định của HĐBT (nay là chính phủ) và các quy định của địa phương.

5. Kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền bao gồm: Biên soạn nội dung, in ấn sao lục tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên và các chi phí khác cần thiết do UBBVCSTE và Sở Giáo dục đào tạo có trách nhiệm lập dự toán trình UBND tỉnh duyệt, để cấp trong ngân sách địa phương.

6. Chỉ thị này được quán triệt đến các ngành, các cấp và được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cán bộ công dân và nhân dân thực hiện chỉ thị này.

Ủy ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Sở Giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thi hành chỉ thị này và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào A Tráng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.