• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2008
HĐND TỈNH CAO BẰNG
Số: 32/2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đào tạo bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng cho tuyến huyện tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2014 đến hết khóa học 2009 – 2016

____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 16

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét tờ trình số 2224/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị phê chuẩn kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đào tạo bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng cho tuyến huyện tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2014 đến hết khóa học 2009 – 2016;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đào tạo bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng cho tuyến huyện tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2014 đến hết khóa học 2009 – 2016.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đựoc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đàm Văn Eng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.