• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 165/2009/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 8 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng

___________________________

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4892/VPCP-KTTH ngày 21/7/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền;

Bộ Tài chính qui định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng như sau:

Điều 1. Ngừng việc thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng theo quy định tại Quyết định số 66/2001/QĐ-BTC ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 66/2001/QĐ-BTC ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân hoặc các cơ quan có liên quan phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.