• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2018
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
Số: 266/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 30 tháng 1 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết

hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017

(01/01/2017 - 31/12/2017)

                                                                                      _________________

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 25/01/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải Danh mục này trên Công báo và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;     

- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);                                   

- TT. HĐND tỉnh (thay báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- TT. HĐND, UBND cấp huyện;

- TT. HĐND, UBND cấp xã

 (UBND cấp huyện sao gửi);

- Công báo, website tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LđVP;

+ Các P, TT; 

- Lưu VT, NCm70.                               

            CHỦ TỊCH

 

 

 

             (Đã ký)

 

 

 

 

               Phạm Ngọc Nghị

 

 

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.