Sign In
Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương 
thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hải