• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2017
HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 03/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nuớc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Diễn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.