• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2017
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 18/2017/QD-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 8 tháng 8 năm 2017

Quyết định ban hành Quy định về màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.