• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2019
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 39/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 27 tháng 12 năm 2018

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Thanh Tùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.