• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2020
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 05/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 25 tháng 3 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

Số: 05/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày  25 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 06 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ liên kết đối với dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ hai huyện, thành phố trở lên hoặc có quy mô vốn đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết đối với dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn một huyện, thành phố hoặc có quy mô vốn đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Đài PT & TH tỉnh;

- Báo Đắk Nông;

- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trương Thanh Tùng

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Thanh Tùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.