• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2020
HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG
Số: 05/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 15 tháng 7 năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

_________________

 

Số:  05/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

 

Đắk Nông, ngày  15  tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 2304/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

a) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: Mỗi năm 01 lần, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng/người và 1.000.000 đồng tiền mặt/người;

b) Người cao tuổi thọ 100 tuổi: Được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét lụa/người và 1.000.000 đồng tiền mặt/người;

c) Người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi: Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng/người và 700.000 đồng tiền mặt/người;

d) Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng/người và 500.000 đồng tiền mặt/người;

đ) Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng/người và 300.000 đồng tiền mặt/người.

3. Nguồn kinh phí: Thực hiện theo phân cấp ngân sách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.

 

 Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;

- Các Bộ: Tài chính, LĐTB – XH;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội cấp tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh

- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 


     Lê Diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Diễn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.