• Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  15/10/2019

  25/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/10/2019

  21/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 42/2019/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  07/10/2019

  17/10/2019

 • Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/09/2019

  04/10/2019

 • Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  11/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

  09/09/2019

  19/09/2019

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  03/09/2019

  16/09/2019

 • Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  22/08/2019

  03/09/2019

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/08/2019

  22/08/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.