• Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  14/05/2019

  01/06/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng

  02/05/2019

  15/05/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  02/05/2019

  15/05/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Bảng giá thực tế xây dựng mới một (01) m2 nhà để áp dụng tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND thành phố

  11/04/2019

  23/04/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  25/03/2019

  05/04/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  18/03/2019

  28/03/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

  18/03/2019

  28/03/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  11/03/2019

  21/03/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

  04/03/2019

  14/03/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.