• Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn

  12/07/2018

  22/07/2018

 • Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 172/2018/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 152/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2018-2019; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND

  Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Tổ phó Tổ dân phố và Phó Trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND

  Quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  12/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.