• Nghị quyết 282/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 276/2019/NQ-HĐND

  Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hàng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 269/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 274/2019/NQ-HĐND

  Về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019

  12/12/2019

  22/12/2019

 • Nghị quyết 270/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND

  Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đối với Người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 280/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 278/2019/NQ-HĐND

  Ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 271/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ

  12/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.