• Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/01/2020

  03/02/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 58/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  31/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 56/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/12/2019

  30/12/2019

 • Quyết định 57/2019/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/12/2019

  30/12/2019

 • Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

  16/12/2019

  26/12/2019

 • Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND

  Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đối với Người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 280/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 278/2019/NQ-HĐND

  Ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 270/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.