This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/danang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26630&Keyword="> [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 24/2011/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 226/2010/TT-BTC Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2011/TT-BTC Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 16/2011/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 14/2011/QĐ-TTg Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 03/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 96/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 77/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 109/2010/NĐ-CP Về kinh doanh xuất khẩu gạo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 104/2010/NĐ-CP Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 138/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 44/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2010/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 25/2010/NĐ-CP Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2010/TT-NHNN Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2010/TT-NHNN Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 10/2010/NĐ-CP Về hoạt động thông tin tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 08/2010/NĐ-CP Về quản lý thức ăn chăn nuôi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 105/2009/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 109/2008/NĐ-CP Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 81/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 95/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 131/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 97/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 01/2010/NĐ-CP Về chào bán cổ phần riêng lẻ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 107/2009/NĐ-CP Về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 108/2009/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 87/2009/NĐ-CP Về vận tải đa phương thức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 91/2009/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 72/2009/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 06/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 12/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sông miền Bắc sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 126/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 139/2007/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 142/2007/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 164/2007/QĐ-TTg Về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 169/2007/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 165/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 163/2007/QĐ-TTg Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 173/2007/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 189/2007/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg và số 197/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1862/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Phương án và chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 01/2009/QĐ-TTg Về việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 14/2009/QĐ-TTg Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho Doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 14/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 30/2009/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 29/2009/NĐ-CP Về đăng ký và mua, bán tàu biển

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 55/2009/QĐ-TTg Về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 88/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 56/2009/NĐ-CP Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 59/2009/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2013/TT-NHNN Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (3)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (1)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (2)
   
       
    Văn bản bổ sung (2)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.