Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của

Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

___________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 ngày 3 tháng 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thực hiện Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân thành phố Đà Nẵng về việc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức tối đa để vận động cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện làm kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cụ thể:

1. Các trường nằm trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê:

- Bậc Mầm non

: 70.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc Tiểu học

: 80.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc THCS

: 90.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc THPT

: 100.000 đồng/học sinh/năm học.

2. Các trường nằm trên địa bàn quận Sơn  Trà,  Liên Chiểu và Cẩm Lệ:

- Bậc Mầm non

: 60.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc Tiểu học

: 70.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc THCS

: 80.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc THPT

: 90.000 đồng/học sinh/năm học.

3. Các trường nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn:

- Bậc Mầm non

: 50.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc Tiểu học

: 60.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc THCS

: 70.000 đồng/học sinh/năm học.

- Bậc THPT

: 80.000 đồng/học sinh/năm học.

Điều 2. Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

1. Nguồn thu và nguyên tắc thu

a) Nguồn thu:

- Thu từ kinh phí đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh;

- Nguồn tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

b) Nguyên tắc thu:

- Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha mẹ học sinh đóng góp tự nguyện nhưng không vượt quá mức tối đa đã được quy định tại Điều 1 Quyết định này;

- Cha mẹ học sinh có quyền từ chối mọi khoản đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh nếu việc đóng góp không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện;

- Tuyệt đối không vận động thu đối với gia đình học sinh thuộc trường hợp  được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015; các quy định về miễn, giảm học phí và  hỗ trợ chi phí học tập của UBND thành phố.

- Nghiêm cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định mức thu cố định cho toàn bộ cha mẹ học sinh;

- Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức tài trợ tự nguyện đóng góp cho kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mức đóng góp tự nguyện trong trường hợp này không bị giới hạn bởi mức tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Nội dung chi và nguyên tắc chi:

a) Nội dung chi:

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn Hiệu trưởng các trường triển khai cụ thể đến Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch chi tiêu hằng năm với nội dung chi chủ yếu sau đây:

- Chi hoạt động thăm viếng giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam;

- Hỗ trợ cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật;

- Hỗ trợ khen thưởng học sinh;

- Hỗ trợ cho các hoạt động văn nghệ, thể thao;

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

- Chi cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh;

- Các nội dung chi khác theo kế hoạch chi tiêu đã được toàn thể thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất.

b) Nguyên tắc chi:

- Không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho việc mua sắm hoặc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường lớp;

- Nội dung chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải được thực hiện theo  quy định tại Quyết định này.

3. Quản lý và sử dụng kinh phí

a) Việc thu chi phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định  kế hoạch sử dụng kinh phí huy động được và chỉ sử dụng  sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

c) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp để dự kiến đưa vào kế hoạch sử dụng kinh phí được đóng góp, được tài trợ, hiện vật được biếu tặng và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến.

d) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Mức trích được thực hiện theo nghị quyết của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học nhưng không vượt quá 30% tổng kinh phí do cha mẹ học sinh lớp đóng góp.

Điều 3.  Xử lý vi phạm:

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm các quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các trường nếu để Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vận động thu, sử dụng không đúng với các quy định nêu tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

2. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các quy tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định tại Quyết định này.

Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nông Thị Ngọc Minh