• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/1998
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 1431/1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên trung tâm dịch thuật Đà Nẵng thành trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

       Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;
       Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-UB ngày 15/11/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng;
       Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền và Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 81/CV-NC ngày 24/02/1998,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng trực thuộc phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thành lập tại Quyết định số 1805/QĐ-UB ngày 25/6/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng thành Trung tâm phục đối ngoại Đà Nẵng trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Tên giao dịch quốc tế: SERVICE CENTER OF DANANG FOREIGN AFFAIRS (Viết tắt SCODFA)

Điều 2: Ngoài chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều 2, Quyết định số 1085/QĐ-UB ngày 26/6/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng, Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng còn được bổ sung một số nhiệm vụ sau:

- Làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyển chọn, đào tạo và cung cấp nhân viên người Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao (lãnh sự quán), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ (NGO) và các cơ quan nước ngoài có Văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời thực hiện quản lý, tổ chức học tập nghiệp vụ, chuyên môn, sinh hoạt các đoàn thể, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cho lực lượng lao động này.

- Nhận được hợp đồng đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và các cuộc họp của tổ chức nước ngoài và người nước ngoài với người Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện các dịch vụ có liên quan đến công tác ngoại vụ mà pháp luật cho phép theo yêu cầu của cơ quan nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Ngoại vụ chỉ đạo Giám đốc Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng xây dựng phương án về tổ chức bộ máy và các hoạt động được giao đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.