• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 05/06/2014
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 3670/1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về việc cử và quản lý cán bộ tham gia vào doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài trên địa bàn Thành Phố Đã Nẵng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

        Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994
        Căn cứ Luật đầu tư nước ngòai tại Việt Nam ngày 12/11/1996;
        Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 và Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
       Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng . 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc cử và quản lý cán bộ tham gia vào doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND thành phố , Trưởng Ban Tổ chức cính quyền, Giám đốc Sở kế hoạch - Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có liên quan, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước có vốn góp liên doanh thuộc UBND thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.