• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 26/04/2013
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 15/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006
của UBND Thành phố Đà Nẵng về ban hành quy chế tổ chức, hoạt động
và cơ chế tài chính của trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Đà Nẵng
_______________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 08 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Văn Hữu Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.