• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 24/05/2014
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 14/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi khoản 2 điều 6 quy chế quản lý ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012

của UBND Thành phố Đà Nẵng

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ký hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 579 (gọi là Liên danh DMC-579) để quản lý, vận hành khai thác KTX sinh viên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Tổng Giám đốc Liên danh DMC-579, Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Văn Hữu Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.