• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 23/04/2001
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 679/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được công bố ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Thông tư số 05/BXD-KTQH ngày 18-9-1996 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

- Xét yêu cầu thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nắng;

- Theo đề nghị của Sở Xây dựng, Tài chính-Vật giá, Tư pháp và Cục thuế Thành phố Đà Nẵng trong tờ trình Liên Sở số12/TT-LS ngày 18-3-1997;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay qui định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trong địa bàn Thành phố Đà Nắng như sau:

I- Loại 1 : Công trình 1 tầng (trệt) có diện tích sử dụng từ 200m2 trở xuống (bao gôm xây dựng mới và phần diện tích sửa chữa cải tạo)

* Mức thu 100.000đồng/l giấy phép

Áp dụng chung cho tất cả các loại hình công trình

2- Loại 2 : Công trình 1 tầng (trệt) có diện tích sử dụng trên 200m2 (bao gôm xây dựng mđi và phần diện tích sửa chứa cải tạo). Mức thu như sau:

* Nhà ở: 1000đ/m2 sử dụng

* Công trình sản xuất : 1200đ/m2 sử dụng

* Công trinh chuyên doanh : 1500đ/m2 sử dụng

3- Loại 3 : Công trình 2 tầng trở lên (không kể diện tích tầng lửng) (bao gồm xây dựng mới và phần sửa chứa cải tạo). Mức thu như sau:

* Nhà ở : 2000đ/m2 sử dụng

* Công trình sản xuất : 2400đ/m2 sử dụng

* Công trình chuyên doanh : 3000đ/m2 sử dụng

4- Loại 4: Công trình có vồ'n đầu tư trực tiếp của nước ngoài:

(Vốn 100% nước ngoài hoặc liên doanh) 4000đ/m2 sử dụng với bất kể qui mô nào.

5- Mức thu tối đa : Đối với lệ phí cấp giấy phép xây dựng cho:

* Nhà ỏ không quá : 1,5 triệu đông/1 giấy phép

* Công trình sản xuất không quá : 5 triệu đồng/1 giấy phép

* Công trình chuyên doanh không quá : 7 triệu đồng/1 giấy phép

* Công trình nước ngoài không quá : 15 triệu đồng/l giấy phép

Điều II : Giao trách nhiêm cho Sở Xây dựng trực tiếp thu lệ phí cấp giấy phép theo đung mức thu đã qui định ỏ điêu I. Được trích để lại 10% trên tổng số thu để chi phí cho việc cấp giấy phép xây dựng. Phần còn lại nộp Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

- Giao Cục thuế chủ trì cùng với Sở Tài chính vật giá và sỏ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiên thống nhất quyết định này, thường xuyên kiểm tra và xử lý các ví phạm.

Điều III : Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-4-1997, các vãn bản trước đây trái với quyết định này đêu bãi bỏ.

Điều IV : Các đông chí Chánh văn phòng UBND lâm thời Thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài chính vật giá, Tư pháp, Cục thuế Thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.