• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 31/01/2002
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 795/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định tạm thời các mức thu về lệ phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hóa mua bán nhà và cấp giấy chúng nhận bất dộng sản cho những

người đuợc phép xuất cảnh

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21- 6- 1994.

- Căn cứ Quyết định số 964/TTg ngày 26-12-1996 của Thủ tướng Chính phủ v/v Chỉ định UBND lâm thời thành phố Đà Nắng.

- Căn cứ Quyết định 276/CT ngày 28-7-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) vê việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí và Thông tư số 48 TC/TCT ngày 28- 9- 1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 276/CT.

- Xét đê nghị của Liên ngành Tài chính Vật giá - Cục thuế - Địa chính Nhà đất thành phố Đà Nảng tại Tờ trình số: 74/TT-LN ngày 27 tháng 3 năm 1997.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quy định tạm thời mức thu lệ phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hóa mua bán nhà và cấp giấy chứng nhận tình trạng bất động sản cho người được phép xuâ't cảnh.

- Giải quyết hồ sơ sang tên cải nghiệp : 100.000 đ,00/lìô sơ

- Cấp giấy chứng nhận tình trạng bất động sản : 50. 000 đ,00/ Tân cấp

- Giải quyết hồ sơ hợp thức hóa mua bán nhà : 200.000 đ,00/hồ sơ

Điều 2 : Cục thuế, Sở Tài chính-vật giá có trách nhiệm căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước để hướng dẫn cụ thể đối tượng, mức thu, tổ chức thu nộp và chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu lê phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hóa mua bán nhà và cấp giấy chứng nhận bất động sản cho người được phép xuất cảnh theo đúng các quy định tại Quyết định số 276/CT và Thông tư số 48 TC/TCT.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều4 : Chánh Văn phòng UBND thành phố, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính-vật giá, Giám đôc Sở Địa chính-nhà đất, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.