• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 30/03/2020
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 70/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết dịnh số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đôi với đạo Tin lành trong tình hình mới

_________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành MKế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đối với đạo Tin lành trong tình hình mới”;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đồi vđi đạo Tin lành trong tình hình mới”.

Điều 2: Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố có trách nhiệm đôn đốc và phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

(Đă ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

 

 

KẾ HOẠCH

 

Thực hiện Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Thông báo số 255/ TB- TW về chư trương đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/ 2000/ QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng)

________________________

Ngày 07 tháng 10 năm 1999, Bộ Chính trị đã ra Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới. Để thực hiện chủ trương cua Bộ Chính trị, ngày 24 tháng 01 năm 2000 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB- TW nói trên.

Để thực hiện tốt các chủ trương nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

A- TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT CHỦ TRƯƠNG:

Trên cơ sở nắm vững quan điểm chi đạo của Đảng đôi với công tác tôn giáo, đặc biệt là đôi với đạo Tin Lành trong tình hình mới, yêu cầu các ngành các câ'p tổ chức quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị thể hiện trong Thông báo số 184/TB-TW ngày 30 tháng 11 năm 1998, Thông báo số 255/TB-TW ngày 07-10-1999 và Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ chủ chốt các cấp các ngành, nhất là những ngành có liên quan và các địa phương có đông tín đồ đạo Tin Lành, hoặc có vân đề đạo Tin Lành đang có diễn biên phức tạp. Thời gian triển khai xong trước cuối quý

3- 2000.

- Về nội dung, ngoài chủ trương mới của Trung ương đối với đạo Tin Lành qua các văn bản nêu trên, cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đốì với tôn giáo thể hiện trong Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 16 tháng 10 năm 1990; Chi thị số 37/CT ngày 02 tháng 7 năm 1998, Thông báo số 145/TB-TW ngày 15-8-1998 của Bộ Chính trị, Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 19-4-1999 của Chính phủ, Quy định số 867/QĐ-TU ngày 22-01-1999 của Thành ủy Đà Nảng về chế độ trách nhiệm đôi với cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố và Quyết định số 83/1999/ QĐ-UB ngày 08-7-1999 của UBND thành phố Đà Náng quy định về công tác quản lý Nhà nước đôi với một số hoạt động tôn giáo.

- Trên cơ sở chi đạo của Thường vụ Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai đối với lành đạo các Sở, ban, ngành và cán bộ chủ cốt của các quận, huyện. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai quán triệt đến cán bộ chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các xã, phường có vân đề về đạo Tin Lành.

B- NHỮNG CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Để giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sông kinh tế - văn hóa cho nhân dân, không để đạo Tinh Lành lợi dụng mở rộng lực lượng nhất là ở những vùng đồng bào đang còn gặp khó khăn, đồng thời để tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng của đồng bào theo đạo Tin Lành, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

I- Ban Tôn giáo thành phố:

1- Tổ chức khảo sát để nắm chắc tình hình các hệ phái Tin Lành trên địa bàn thành phố và tiên hành thống kê phân loại theo yêu cầu hướng dẫn của Ban Tôn giáo của Chính phủ.

2- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đôi với các hoạt động của đạo Tinh Lành. Từng bước hướng dẫn các hệ phái Tin Lành, trước mắt đôi với các Chi hội thuộc phái CMA xây dựng tổ chức và hoạt động theo hướng lành mạnh, tiến bộ, gắn bó với dân tộc trong khôi đại đoàn kết toàn dân để tiến tới đại hội toàn hệ phái khi được cấp có thẩm quyền cho phép,

3- Xây dựng lực lượng nòng côi và quần chúng tích cực ở các chi hội Tinh Lành cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng nhân tô tích cực có uy tín trong tín đồ để bổ sung vào các ban chấp sự đồng thời nắm chắc các chức sắc tiến bộ, phân hóa, tranh thủ số lưng chừng, có đôl sách cụ thế vđi các chức sắc tiêu cực, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đạo Tin Lành trong tình hình mới.

4- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương có biện pháp thích hợp củng cố các tổ chức chi hội Tin Lành ở cơ sở theo hướng thật sự lành mạnh, tiến bộ, hướng dần phân cấp, giải quyết các vân đề giáo sĩ, cơ sở thờ tự, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái Tin Lành được phép hoạt động theo đúng các quy định hiện hành.

5- Cùng với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức chính quyền thành phố và các quận, huyện có phương án quy hoạch, đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo lâu dài, ổn định.

II- Công an thành phố:

1- Phát hiện, đâu tranh nhằm vô hiệu hóa những âm mưu và hoạt dộng của các thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin Lành và đồng bào theo đạo Tin Lành chông lại Đảng và Nhà nước.

2- Phát hiện và ngăn chặn việc truyền đạo trái phép, kiên quyết trừng trị những phần tử chông đôi trong và ngoài nước lợi dụng đạo Tin Lành để chông phá chế độ ta.

3- Chịu trách nhiệm nhận xét về lai lịch bản thân, thái độ chính trị của những chức sắc trong đạo Tin Lành để Phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố và các ngành chức năng liên quan ở thành phố cũng như các quận, huyện chuẩn bị nhân sự cho việc

củng cố các chi hội Tin Lành cơ sở, tích cực chuẩn bị nhân sự tham gia vào thành viên Ban lãnh đạo mới cua Hội thánh Tin Lành miền Nam khi được Nhà nước cho phép, đồng thời đâu tranh vô hiệu hóa số chức sắc Tin Lành có ý đồ lùng doạn gây mất ổn định.

4- Cần có biện pháp phát hiện và xử lý những người Việt Nam (xuất cảnh, Việt kiều, xuất khẩu lao động v.v...) đã tham gia các tổ chức tôn giáo ở nước ngoài, nhất là đạo Tin Lành về nước tuyên truyền đạo hoặc tiến hành các hoạt động tôn giáo trái phép.

III- Sở Ngoại vụ:

1- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đôi ngoại về công tác tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng đốì với khách là người nước ngoài vào thành phố làm àn, sinh sông, dư lịch, hay làm công tác từ thiện...

2- Kịp thời thông báo cho các ngành và các địa phương liên quan về các đoàn vào và đoàn ra có nguồn gốc hoặc tổ chức Tin Lành để Phối hợp quản lý chặt chẽ, không đề người nước ngoài lợi dụng sơ hở thông qua các hoạt động khác (như du lịch, từ thiện, v.v...) để truyền đạo, hoặc hoạt động tôn giáo.

3- Phối hợp với Ban Tôn giáo, Công an thành phố quản lý chặt chẽ các đoàn nước ngoài vào thành phố với mục đích tôn giáo, kể cả các phóng viên nước ngoài vào hoạt động với chủ đề tôn giáo.

IV- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội:

1- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ trong đồng bào những vùng đang gặp khó khăn. Chú ý quan tâm các đôi tượng là gia đình chính sách có đạo Tin Lành hoặc địa bàn có vân đề đạo Tin Lành phức tạp.

2- Khảo sát, đề xuất và thực hiện trợ cấp khó khăn cho những đồng bào nghèo khó, những vùng sâu, vùng xa, những người lang thang xin ăn, không để đạo Tin Lành lôi kéo mua chuộc, khống chế họ theo đạo.

3- Triển khai chương trình kinh tế, định canh, định cư,... giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sốhg, công khai hóa cho dân biết, dân bàn những chủ trương giải quyết những vấn đề bức xúc của cuộc sống ở cơ sở.

V- Sở Văn hóa - Thông tin:

1- Đẩy mạnh việc xây dựng nền vàn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy những truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc để đẩy lùi ảnh hưởng tiêu cực của các ván hóa phẩm tồn giáo, khơi dậy và tổ chức những sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh xây dựng nếp sống vàn minh thể hiện trong quy ước thôn bản, thân tộc đôi với những vùng trọng điểm tôn giáo đặc biệt là nơi có đạo Tin Lành.

2- Quản lý chặt chẽ các loại băng hình, văn hóa phẩm có nội dung tôn giáo không lành mạnh. Xử lý nghiêm và đúng theo pháp luật những văn hóa phẩm nhập lậu có liên quan đến đạo Tin Lành đồng thời đấu tranh chông lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc có ảnh hưởng không tốt đốĩ với chế độ ta.

VI- Sở Giáo dục và Đào tạo:

1- Tiếp tục tập trung thực hiện việc xóa mù chữ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, vùng dân vạn chài, tiến tới hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở. cần quan tâm đặc biệt việc nâng cao dân trí những địa bàn có vấn đề Tin Lành phức tạp.

Đối với vùng có đạo Tin Lành, trong sinh hoạt ngoại khóa của các cấp học cần tuyên truyền giải thích về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

2- Có chính sách khuyến khích để những người làm công tác giáo dục ở các xã có đồng bào dân tộc nói, viết thành thạo tiếng dân tộc. Xây dựng trường nội trú cho con em đồng bào dân tộc ở các xã miền núi của thành phố.

3- Nắm chắc số giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo đạo Tin Lành để đào tạo, bồi dưỡng họ trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thông qua họ thúc đây phong trào đề thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đồng bào theo đạo Tin Lành.

VII- Đài phát thanh và truyền hình Đà Nẵng:

1- Nội dung phát sóng cần tập trung tuyên truyền chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện tôn giáo ở Việt Nam độc lập và gắn bó với dân tộc, đưa tin người có đạo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Cần khẩn trương xây dựng các chương trình dành riêng cho đồng bào các tôn giáo trong đó có đạo Tin Lành, đấu tranh chông tà đạo, chống mê tín dị đoan, chồng truyền đạo trái phép, chcTng việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo vào các mục đích chính trị phản động.

2- Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, phát thanh viên và biên tập viên nắm vững quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo để có những bài viết, những chương trình có nội dưng sắc sảo phục vụ cho nhu cầu chính trị của thành phố.

VIII- Sở Du lịch thành phố:

1- Tăng cường các biện pháp quản lý các đôì tượng khách du lịch là tôn giáo, nhất là những người theo đạo Tin Lành. Hướng dẫn khách dư lịch đi đúng tuyến, đúng chương trình, không để họ tự do tiếp xúc, móc nôi đề hoạt động tôn giáo trái phép. Hạn chế các đoàn khách du lịch đến vùng đang có vấn đề đạo Tin Lành phức tạp. Có tài liệu tuyên truyền cho khách du lịch biết và hiểu đúng chính sách tôn giáo và pháp luật về tôn giáo ở nưđc ta.

2- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện và ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng du lịch đế truyền đạo và hoạt động chính

trị chông Đảng và Nhà nước ta.

IX- Sở Tài chính - Vật giá:

Phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố lập dự toán kinh phí trình UBND thành phố để bảo đảm thực hiện kê' hoạch này theo quy định hiện hành, cần dành một khoản kinh phí phù hợp cho công tác vận động quần chúng có đạo, trong đó có dạo Tin Lành, để tạo điều kiện phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

X- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1- Khi lập kê' hoạch ngân sách cho các chương trình KT-VH-XH ở địa phương, cần chú ý quan tâm vùng đồng bào còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai lũ lụt, vùng sâu, vùng xa, nơi có vâ'n đề về phát triển đạo Tin Lành.

2- Thông tin kịp thời việc đầu tư, tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) vào các dự án, công trình trên thành phố cho các ngành chức năng có liên quan để Phối hợp quản lý.

XI- Sở Xây dựng:

Hướng dẫn thủ tục và Phối hợp với các ngành chức năng xem xét cấp phép sửa chữa tôn tạo, xây dựng mới cơ sở thờ tự của các hệ phái Tin Lành theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nước và quy định của thành phố, dồng thời có biện pháp xử lý những hành vi vi phạm.

XII- Sở Địa chính - Nhà đất:

1- Chịu trách nhiệm quản lý đâ't đai, cơ sở thờ tự của hệ phái đạo Tin Lành đã được pháp luật cho phép sử dụng. Nếu có đủ cơ sở pháp lý thì hướng dẫn họ tiến hành các thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất và cơ sở thờ tự.

2- Tập trung nghiên cứu, chủ trì Phối hợp với các cơ quan chức năng, thông kê lại các cơ sở của đạo Tin Lành hiện dang được các cơ quan, chính quyền đại phương tiếp quản sử dụng theo chính sách cải tạo sau giải phóng. Tham mưu cho UBND thành phố giải quyết dứt điểm những trường hợp đã được xem xét và

thông nhất cao ở các ngành chức năng, không để sự việc tồn tại kéo dài.

XIII- Ban Tổ chức chính quyền thành phố:

1- Sớm nghiên cứu, đề xuất về tể chức, bộ máy và nhân sự làm công tác tôn giáo ở thành phố và các quận, huyện, bảo đảm đủ năng lực tham mưu và giải quyết các vấn đề tôn giáo nảy sinh trên địa bàn.

2- Cùng với Ban Tôn giáo thành phố có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo về lý luận chính trị, về quản lý Nhà nước đốì với tôn giáo để đáp ứng được yêu cầu công tác.

XIV- Các lực lượng vũ trang:

1- Bộ chi huy quân sự thành phố, Bộ Chi huy bộ đội biên phòng chủ động thực hiện tốt công tác dân vận nơi địa bàn đóng quân, nhất là ở những nơi có đồng bào theo đạo Tin Lành để góp phần ổn định trật tự an ninh ở cơ sở.

2- Phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình hoạt động của đạo Tin Lành trên địa bàn, gắn với việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đi sâu, đi sát quần chủng, tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, vận động tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng cuộc sông mới trên địa bàn dân cư.

XV- UBND các quận, huyện:

1- Căn cứ kế hoạch của UBND thành phố, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2- Có kế hoạch đầu tư xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt ở những vùng nhân dân còn khó khăn, thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo.

3- Giải quyết những tồn tại về các hoạt động tôn giáo của các chức sắc, nơi thờ tự đúng với chính sách và pháp luật. Xử lý kịp thời đúng pháp luật đối với các chức sắc có những hoạt động vi phạm pháp luật.

4- Đôi với cán bộ làm công tác tỏn giáo cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng, bố trí lâu dài, có chế độ dâi ngộ va tạo điều kiện làm việc thuận lợi để nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo nói chung và nhất ià công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình hiện nay.

C- Tổ chức thực hiện:

Việc thực hiện Thông báo số 184/TB-TW và Thồng báo số 255/TB- TW của Bộ Chính trị, Quyết định 11/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố vừa giải quyết những vấh đề cụ thể trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đôi với đạo Tin Lành trong tình hình mới, do vậy UBND thành phố yêu cầu:

1- Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, các xâ phường trọng điểm về Tin Lành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng biện pháp cụ thể để triển khai vào dầu quý III năm 2000, xác định tiến độ và phân công trách nhiệm lãnh đạo, chi đạo để thực hiện đạt kết quả tốt.

2- Trong quá trình triển khai kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện chế độ báo cáo sơ kết 6 tháng 1 lần, hàng năm có tổng kết gửi về UBND thành phố qua Ban Tôn giáo.

3- Giao cho Ban Tôn giáo thành phố làm đầu môi đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tốt kế hoạch này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.