• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 23/09/2014
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 19447/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHổ ĐÀ NẴNG

V/v Thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục Đào tạo công tác ở miền núi và địa bàn khó khăn

của thành phố Đà Nẵng

_____________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân khóa V, ngày 05-12-1997 và Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐ ngày 19- 7- 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tại Tờ trình số 1752/TT-LS ngày 29- 11- 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện chế độ phụ cấp đôi với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo công tác, giảng dạy ở các thôn thuộc địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng như sau:

Các thôn Phú Thượng, Tùng Sơn, An Ngãi Tây và An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn); thôn An Tân (xã Hòa Phong) được hưởng:

1- Phụ cấp khu vực: hệ số 0,2 lương tối thiểu/tháng.

2- Phụ cấp thu hút: hệ số 0,3 lương tối thiểu/tháng Sau 02 năm công tác đầu tiên, cứ mỗi năm tiếp theo được cộng thêm hệ số 0,1 phụ cấp thu hút nhưng tối đa không vượt qua hệ số 2,0.

Điều 2: Giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Ban Tổ chức chính quyền hướng dẫn thực hiện.

Điều 3: Chế độ phụ cấp nói ở Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2000.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.