• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2017

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 17/2017/QĐ-UBND           

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 05  tháng 8  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp quy định giá, cước vận chuyển hàng hóa, dịch vụ

 thuộc thẩm quyền quy định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thẩm định, thông báo giá, cước vận chuyển thuộc thẩm quyền quy định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối với các loại hàng hóa phục vụ chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên và các chương trình chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân cấp theo đúng thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về công tác tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng để kịp thời xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo xin ý kiến xử lý trước khi thực hiện.

2. Đối với các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội do các sở, ngành của tỉnh thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các nội dung phân cấp quy định tại Điều 1 Quyết định này và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

3. Giao Sở Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về giá trên địa bàn toàn tỉnh; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp về thẩm định, thông báo giá, cước vận chuyển hàng hóa của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, thông báo giá bình quân của các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. Kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2017; Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ủy quyền duyệt giá, mức cước vận chuyển hàng hóa, dịch vụ theo các chính sách được nhà nước hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.    

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH(đã ký)
 

Mùa A Sơn

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.