• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số 74/2017/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

      Điện Biên, ngày 27  tháng 9 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết

 số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên  Quy định chức danh,

số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản,

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XI
V - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã.

Căn  cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã.

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Xét Tờ trình số 2737/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau:

1. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

a) Số lượng:

- Cấp xã loại 1 tối đa 22 người;

- Cấp xã loại 2 tối đa 20 người;

- Cấp xã loại 3 tối đa 19 người;

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 10 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lò Văn Muôn      

  

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.