• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

Số 75/2017/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

      Điện Biên, ngày 27  tháng 9 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ Nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức đóng góp

Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

 
   

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 2738/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 10 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

     Lò Văn Muôn      

  

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.