• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________
 

Số:   02/2021/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 22 tháng 8 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công

lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ

trên địa bàn tỉnh Điện Biên

__________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ HAI

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14  ngày  18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 2580/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng và lực lượng Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ (trừ dân quân thường trực) và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Điều 2. Quyết định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ.

1. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là 01 người theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố. Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng: 745.000 đồng/tháng.

3. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động 149.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức trợ cấp tăng 59.600 đồng/người/ngày.

Điều 3. Nguồn kinh phí

  1. Ngân sách Nhà nước thực hiện theo chính sách phân cấp.

2. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết số 246/2011/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên V/v ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV kỳ họp thứ hai thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021./.

 

  

 

 

CHỦ TỊCH
 

 

 

 

 

 Lò Văn Phương

                                                                                                                                         

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.