• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/09/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

___________

Số: 19/2021/QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số  03/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm  2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Người học trong các cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường

a) Các khoản thu và mức thu

Các khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu tối đa với từng cấp học

(ĐVT: VNĐ)

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên

Dịch vụ ăn bán trú

Bữa/Học sinh

16.000

20.000

25.000

 

Dịch vụ trông trưa

Buổi/Học sinh

5.000

5.000

5.000

 

Dịch vụ cung cấp nước uống

Năm/Học sinh

150.000

150.000

100.000

100.000

Dịch vụ dọn vệ sinh

Năm/Học sinh

90.000

90.000

90.000

90.000

Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non trong các ngày nghỉ, ngày nghỉ hè

Ngày/trẻ

35.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nguyên tắc áp dụng

- Mức thu đối đối với từng khoản thu tại điểm a, khoản 3, Điều này là mức thu tối đa; các cơ sở giáo dục công lập căn cứ mức chi thực tế để xác định mức thu cụ thể đảm bảo thu bù chi, không lợi nhuận, không vượt quá mức tối đa được quy định tại Quyết quyết này; các khoản thu và mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu, Hội đồng giáo dục nhà trường.

- Không áp dụng thu Dịch vụ ăn bán trú đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục đã được hưởng các chính sách hỗ trợ tiền ăn theo các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh Điện Biên.

- Các khoản thu, mức thu, mức chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục công lập trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 và sau và áp dụng từ năm học 2021-2022.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Thành Đô

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.