• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 20/2021/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 11tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định phân cấp, ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt ban hành

Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14  ngày  18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về phân cấp, ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy chế quản lý kiến trúc) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt ban hành  Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Cơ quan lập Quy chế quản lý kiến trúc

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Điều 4. Thẩm quyền thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc

Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Thẩm quyền phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc tổ chức triển triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thành Đô

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.