• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 19/02/2009
ỦY BAN NHÂN DÂN
Số: 986/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 10 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 05/2007/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2007 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 (CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2006;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

Thông tư liên tịch số: 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-BTC-BXD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 10 Quyết định số: 05/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 –2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

 “1. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, bản bao gồm công trình quy mô nhỏ không phải lập dự án đầu tư, chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và phải đầu tư hoàn thành dứt điểm không quá 2 năm. Những công trình có mức vốn dưới 500 triệu đồng, đã nằm trong quy hoạch, thì báo cáo kinh tế - kỹ thuật chỉ cần có các nội dung: Tên công trình, tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, nguồn vốn, thời gian thi công, thời gian hoàn thành và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Công trình có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

 “2. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do chủ đầu tư lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân, đủ năng lực thực hiện và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật”.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh, UBND các huyện và các ngành chức năng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lò Mai Trinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.