• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
Số: 1702/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ HIỆU LỰC THI HÀNH CÁC ĐƠN GIÁ, ĐỊNH MỨC TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ hiệu lực thi hành các đơn giá, định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gồm:

1. Định mức phục hồi, tu bổ di tích lịch sử Điện Biên Phủ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2003/QĐ-UB ngày 04/4/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

2. Đơn giá phục hồi, tu bổ di tích lịch sử Điện Biên Phủ ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-UB ngày 10/4/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

3. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công; ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

4. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

5. Đơn giá xây dựng phần xây dựng và phần lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Viết Bính

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.